کار های مهم در تشریفات مجالس

 مقدمه اکثر مردم زمانی که نام تشریفات مجالس به گوششان می‌رسد، به یاد مجالسی مانند: عروسی و یا نامزدی می‌افتند. اما این طور نیست و این عبارت تنها در این‏گونه از مراسمات خلاصه نمی‌شود و معنای عمیق تری دارد. تشریفات مجالس به چه کاری گفته می شود؟ به طور کلی به مجموعه کارهایی که توسط

Read More